Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.

Pro dospívající, jejich rodiče a učitele

Výzkum bude probíhat po dobu dvou let, tj. od září 2016 do srpna 2018. Sběr dat bude realizován na několika víceletých gymnáziích, začínat budeme se studenty v primě, tercii, kvintě a septimě. Tyto studenty bychom rádi namotivovali k tomu, aby s naším projektem vydrželi po celé dva roky studia. Studenty bychom s kratičkými dotazy oslovovali jednou za měsíc a jednou za čtyři měsíce bychom poprosili o vyplnění dotazníků o nich jejich třídní učitele (pro tento účel máme vyhrazenou i část financí v rozpočtu, abychom alespoň částečně kompenzovali čas a energii, kterou učitelé vyplňování budou věnovat). Zhruba dvakrát za rok bychom byli rádi, kdyby dotazníky o svých dětech vyplnili i rodiče. Poprosíme studenty, aby vzali dotazníky domů, a rodiče je pak vrátí zpět do školy v zalepené prázdné obálce. Část dotazníků bude také studentům k dispozici v online podobě, elektronické dotazníky můžeme posílat prostřednictvím unikátně vygenerovaného odkazu na e-mailový kontakt, který nám studenti poskytnou. Budeme se snažit, aby dotazování bylo vždy krátké a nezatěžující a také abychom co nejméně narušovali vzdělávací proces. Spolupracujícím školám a zejména učitelům Základů společenských věd nabízíme možnost, že se můžeme jako externí přednášející podílet na hodinách výuky psychologie a tímto způsobem se alespoň částečně „revanšovat“ za umožnění výzkumu na daných školách. 

Na začátku výzkumu bude každému studentovi přidělen jeho identifikační kód, pod kterým budou uchovávány jeho odpovědi. Všechny dotazníky, které v tomto výzkumu adolescenti, jejich rodiče a učitelé vyplní, budou bezpečně uloženy a uzamčeny. Osobní údaje budou uchovávány odděleně a bude k nim mít přístup pouze odpovědná osoba. S veškerými údaji bude nakládáno dle platné legislativy. Zaručujeme tak respondentům výzkumu diskrétnost. Data budou zpracovávána hromadně a identifikační kód bude sloužit pouze k tomu, abychom dokázali propojit odpovědi stejných studentů v jednotlivých vlnách sběru dat a také s odpověďmi o nich od učitelů a rodičů. Samozřejmostí je vyžádání informovaného souhlasu od rodičů a souhlas dětí s účastí ve výzkumu. Účast je dobrovolná a je možné kdykoli bez udání důvodu výzkum opustit. Tento projekt byl schválen Etickou komisí pro výzkum a právníky Masarykovy univerzity. 

Hlavním dotazníkem, který je pro náš výzkum nejdůležitější, je metoda „The Important People Interview,“ amerického výzkumníka R. Kobaka a jeho kolegů z University of Delaware (http://www.udel.edu/psych/fingerle/kobak.htm). Tento dotazník se skládá z devíti otevřených otázek. Jedna z takových otázek pro dospívající bude např.: „Kdo je ti nejbližší?“. Požádáme studenty každý měsíc o to, aby napsali maximálně čtyři osoby, ke kterým se cítí nejblíže. Budeme tak zjišťovat, zda a jak se důležitost těchto lidí s časem a v souvislosti s dalšími faktory mění. Dále budeme zjišťovat důležité události v životě dospívajících, jejich vnímání rodinného prostředí a to, jak se momentálně cítí. Domníváme se, že ve vývoji vztahů s blízkými lidmi v adolescenci lze najít různé vzorce. Pro některé dospívající se přátelé stávají bližšími osobami, než byli doposud rodiče dříve, někteří z nich ještě tento „přesun“ neprožili. V průběhu těchto změn může docházet i k určitým problémům v oblasti emočního prožívání apod. I z tohoto důvodu je pro nás tento výzkum významným zdrojem informací, který nám pomůže porozumět zákonitostem vývoje sociálních vztahů a jejich dopadu na psychické zdraví dospívajících ve věku od 11 do 18 let.  

Tento výzkum je v České republice unikátní nejen tematicky, ale zejména použitou metodou každoměsíčního sběru dat, která umožní sledovat vývoj blízkých vztahů téměř v „reálném“ čase a umožní nám porozumět tomu, co může mít na jejich utváření vliv a jaké mohou mít naopak blízké vztahy dopady na samotné dospívající.