Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.

O nás

Jsme vysokoškolští pedagogové, výzkumní pracovníci a poradenští psychologové, kteří se specializují na vývoj dětí, adolescentů a mladých dospělých. Všichni členové výzkumného týmu jsou zaměstnáni jako výzkumní pracovníci Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU. Máme dlouhodobé zkušenosti s výzkumem zaměřeným na vývoj dětí a rodiny. 

Tomo Umemura, Ph.D.

je hlavním řešitelem projektu.
Doktorát z psychologie získal na University of Texas v Austinu v roce 2012. Od roku 2013 pracuje v Brně na výzkumném pracovišti IVDMR FSS MU, vyučuje také na katedře psychologie tamtéž (http://www.muni.cz/people/232508). Výzkumně se zaměřuje na problematiku citové vazby v kontextu vzájemných vztahů mezi dětmi a rodiči.
Dr. Umemura zastává také funkci předsedy asijské pobočky Společnosti pro studium vynořující se dospělosti (Society for the Study of Emerging Adulthood; http://www.ssea.org).
S jeho dosavadní prací se můžete seznámit prostřednictvím tohoto odkazu:
http://www.dugdug.com/interview-with- dr-tomo- umemura-utexas.
E-mail: tomoumemura@mail.muni.cz
Telefon: 549 495 258

Lenka Lacinová, Ph.D.

je zástupkyní ředitele Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU, výzkumnou pracovnicí a vysokoškolskou pedagožkou (http://www.muni.cz/people/6087) 

Dlouhodobě se zabývá problematikou citové vazby, vývoje partnerských vztahů od adolescence do dospělosti, zajímají ji vztahy v rodině a zaměřuje se také na dopady rodičovských konfliktů na vývoj a psychický stav dětí a dospívajících. Vyučuje a garantuje výuku vývojové psychologie. V minulosti vedla více než deset let diskusní skupiny určené pro rodiče hyperaktivních dětí. Je editorkou monografií Dítě na prahu dospívání, Vztahy v dospívání, autorkou řady odborných publikací a spoluautorkou knihy o výchově dětí pro rodiče. Je členkou redakční rady časopisu E-psychologie. Rozhovor o výchově dětí zde: https://www.youtube.com/watch?v=lVzUbHRJ3dk).  

E-mail: lacinova@fss.muni.cz 

Telefon: 549495188 

Mgr. Eliška Horská

je studentkou doktorského studia vývojové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a pracuje jako odborný pracovník ve výzkumu na IVDMR (http://www.muni.cz/people/309855) 

Zabývá se spolurodičovstvím a rozvodovou problematikou. Dále pracuje jako psycholožka v Terapeutickém centru v Olomouckém kraji ve Společnosti Podané ruce, o.p.s., kde se zaměřuje na závislostní chování. 

Email: eliska.horska@gmail.com 

Mgr. Lenka Pivodová

je studentkou doktorského studia oboru vývojové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, výzkumná pracovnice IVDMR (http://www.muni.cz/people/51860) 

Zabývá se problematikou rodinného systému. Má pracovní zkušenosti ze Střediska výchovné péče v Brně, kde se věnovala dospívajícím s poruchami chování. 

E-mail: lepivoda@gmail.com 

Prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

je ředitelem Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU (http://www.muni.cz/people/2270) 

Jeho výzkumný zájem zahrnuje psychosociální vývoj adolescentů, věnuje se otázkám self a identity v kontextu rodinného systému. Je vedle řady dalších projektů hlavním řešitelem longitudinálního výzkumu Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (http://ivdmr.fss.muni.cz/projekt-cesty-do-dospelosti), který se zaměřuje na věkovou skupinu mladých lidí mezi 18 – 29 lety. Je členem výkonné rady Evropské asociace pro výzkum adolescence, členem redakční rady the European Psychologist, Emerging Adulthood, Studia Psychologica a Československá Psychologie. Je autorem monografie Adolescence a celé řady odborných publikací. Editoval také odborné monografie, např. Vztahy v dospívání a Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext. Rozhovor o adolescenci s profesorem Mackem zde: https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/906-macek-adolescenci-dnes-nechapeme-jen-jako-obdobi-vzdoru.